اطلاعیه
خانه / نظام آموزشی اوکراین / نحوه ارزشیابی مدارک

نحوه ارزشیابی مدارک

 

assessment-document

نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي صادره از دانشگاه های گروه یک‌

۱- ‌مدرك (Bachelor) با حداقل ۴ سال تحصيل در دانشگاه هاي معتبر به شرط دارا بودن ديپلم ۱۲ ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي با معدل کتبی حداقل ۱۴ در رشته مرتبط با رشته تحصیلی مقطع بالاتر، “كارشناسي” ارزشيابي مي شود.

تبصره: مدارك تحصيلات نيمه حضوري و غيرحضوري در مقطع كارشناسي (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از نوامبر ۲۰۰۸ باشد) “غيرقابل ارزشيابي” خواهد بود. همچنين حضور متقاضي (به استناد گذرنامه) در تاريخ مورد اشاره در گواهي شروع به تحصيل صادره از دانشگاه محل تحصيل الزامي است.

۲- مدرك Magistr با حداقل ۱ الي ۲ سال تحصيل به شرط دارا بودن مدرك كارشناسي معتبر با معدل حداقل ۱۴ در رشته مرتبط با گروه آموزشی مقطع بالاتر، “كارشناسي ارشد” ارزشيابي مي شود.
تبصره: مدارك تحصيلات نيمه حضوري و غيرحضوري در مقطع كارشناسي ارشد (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از نوامبر ۲۰۰۸ باشد) “غيرقابل ارزشيابي” خواهد بود. همچنين حضور متقاضي (به استناد گذرنامه) در تاريخ مورد اشاره در گواهي شروع به تحصيل صادره از دانشگاه محل تحصيل الزامي است.

۳- مدارك Specialist Diploma با حداقل ۵ الي ۶ سال تحصيل پيوسته به شرط دارا بودن ديپلم ۱۲ ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي و یا ۱ الی ۲ سال تحصیل به شرط دارا بودن مدرك كارشناسي معتبر، پس از بررسی علمی كه شامل آزمون كتبی است، در صورت موفقيت “كارشناسي ارشد” ارزشيابی می شود.

تبصره: مدارك تحصيلات نيمه حضوري و غيرحضوري در مقطع كارشناسي ارشد (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از نوامبر ۲۰۰۸ باشد) “غيرقابل ارزشيابي” خواهد بود. همچنين حضور متقاضي (به استناد گذرنامه) در تاريخ مورد اشاره در گواهي شروع به تحصيل صادره از دانشگاه محل تحصيل الزامي است.

۴- مدرك Kandidat Nauk با حداقل ۳ سال تحصيل در دانشگاه هاي معتبر به شرط دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد معتبر با معدل حداقل ۱۵ در رشته مرتبط با گروه آموزشی مقطع بالاتر، و ارائه دو مقاله علمي از رساله دكتري در نشريات علمي- پژوهشي معتبر “دكتري” ارزشيابي مي شود.

تبصره ۴-۲: مدارك تحصيلات غيرحضوري در مقطع دكتري (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از نوامبر ۲۰۰۸ باشد) “غيرقابل ارزشيابي” خواهد بود. همچنين حضور متقاضي (به استناد گذرنامه) در تاريخ مورد اشاره در گواهي شروع به تحصيل صادره از دانشگاه محل تحصيل الزامي است.

نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي صادره از دانشگاه های گروه دو‌

۱- مدارك‌Bakalavr صادره‌ از دانشگاه‌هاي‌ معرفي‌ شده، با حداقل‌ ۴ سال‌ تحصيل‌ به‌ شرط‌ دارا بودن‌ ديپلم‌ ۱۲ ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي، پس‌ از بررسي‌ علمي‌ كه‌ شامل‌ آزمون‌ كتبي‌‌ است، و همچنين پس از احراز تسلط متقاضي به زبان تحصيل در كشور خارجي (شامل قابليت‌هاي گفتاري و نوشتاري به زبان رسمي تحصيل و یا زبان رسمي كشور محل تحصيل)، در صورت‌ موفقيت‌ “كارشناسي” ارزشيابي‌ مي‌شوند.

تبصره: مدارك تحصيلات نيمه حضوري و غير حضوري در مقطع كارشناسي چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول نوامبر ۲۰۰۸ باشد، “غير قابل ارزشيابي” خواهد بود. همچنين حضور متقاضي (به استناد گذرنامه) در تاريخ مورد اشاره در گواهي شروع به تحصيل صادره از دانشگاه محل تحصيل الزامي است.

۲- مدارك‌Magister/Specialist Diploma صادره‌ از دانشگاه‌هاي‌ معرفي‌ شده‌ با توجه‌ به‌ دوره‌هاي‌ تحصيلي‌ قبل‌ از دانشگاه‌ و محتواي‌ دروس‌ دانشگاهي، با حداقل‌ پنج‌ سال‌ تحصيل‌ و به‌ شرط‌ دارا بودن‌ ديپلم‌ ۱۲ ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي، یا با دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با حداقل یک الی دو سال تحصیل، پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی است، و هم چنين پس از احراز تسلط متقاضي به زبان تحصيل در كشور خارجي (شامل قابليت‌هاي گفتاري و نوشتاري به زبان تحصیل و زبان پايان نامه یا زبان رسمي كشور محل تحصيل) در صورت موفقیت “كارشناسي ارشد” ارزشيابي‌ مي‌شوند.

در صورتی که مدارک مقاطع Bachlore و Magister یا Specialist Diploma از دانشگاه های این حوزه جداگانه ارائه شود، اخذ آزمون از هر مقطع بطور مستقل الزامی است. در مورد مدارك كارشناسي ارشد پيوسته نيز اخذ آزمون از هر دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد الزامي است.
هم چنين چنان چه متقاضي با ارائه تقاضاي كتبی ، خواستار ارزشيابي مدرك Magister (یا Specialist Diploma) خود به ماخذ “کارشناسی” باشد، آزمون در سطح کارشناسی به عمل خواهد آمد. در چنين حالتي، متقاضي نمي تواند بعداً تقاضايي براي بررسي مدارك خود در سطح كارشناسي ارشد ارائه نمايد.
تبصره: مدارك تحصيلات نيمه حضوري و غير حضوري در مقطع كارشناسي ارشد چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول نوامبر ۲۰۰۸ باشد، “غير قابل ارزشيابي” خواهد بود. همچنين حضور متقاضي (به استناد گذرنامه) در تاريخ مورد اشاره در گواهي شروع به تحصيل صادره از دانشگاه محل تحصيل الزامي است.

۳- مدارك (PHD) كه شروع تحصيل دوه مربوط به آن ها بعد از اول نوامبر ۲۰۰۸ باشد مشروط به انتشار حداقل دو مقاله كامل (Full Paper) در نشريات معتبر علمي‌ـ ‌پژوهشي، منتشره در كشورهاي غيراز كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه٭ كه حداقل يكي از آن ها داراي نمايه (Index) بين المللي باشد، و هم چنين پس از احراز تسلط متقاضي ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي به زبان تحصيل در كشور خارجي (شامل قابليت‌هاي گفتاري و نوشتاري به زبان تحصیل و زبان رساله و یا زبان رسمي كشور محل تحصيل)، با رعايت ساير ضوابط و مقررات قابل بررسي و ارزشيابی است. ضمناً رساله دكتري بايد توسط شخص متقاضی (نه از طريق مترجم) نگاشته و ارائه شده باشد.

تبصره ۳-۱: هر مقاله بايد داراي شرايط ذيل باشد:
• در زمان تشكيل پرونده ارزشيابي به چاپ رسيده باشد (مقالات ارائه شده در كنفرانس ها ـ هرچند كه نمايه بين المللي داشته باشند ـ احصاء نمي شود).
• دانش آموخته مؤلف اصلي آن باشد .
• موضوع آن هم راستا با رساله دكتري باشد.

مقالات توسط حداقل دو عضو هيات علمي متخصص در رشته مربوط بررسي و تأليف آنها توسط متقاضي احراز خواهد شد.

تبصره ۳-۲: چنان چه تاريخ شروع به تحصيل قبل از اول نوامبر ۲۰۰۸ باشد، ارزشيابي مدارك تحصيلي صادره از دانشگاه هاي کشور ياد شده در مقطع دكتري منوط به ارائه حداقل يك مقالهكامل علمي (Full Paper) برگرفته از رساله دکتری در نشريات علمي- پژوهشي، منتشره در كشورهاي غير از كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه٭ و داراي نمايه (Index) بين المللي با رعايت شرايط مندرج در تبصره ۳-۱ مي باشد.
٭ چاپ مقاله در نشريات علمي پژوهشي داراي نمايه (Index) بين المللي و ضريب تأثير (Impact Factor) منتشره در كشورهاي فدراسيون روسيه، جمهوري اوكراين، لهستان، روماني، بلغارستان، جمهوري چك، اسلواكي، اسلووني، لتوني و ليتواني، مشروط به اين كه متقاضي، دانش آموخته كشور منتشر كننده نشريه نباشد نيز بلامانع است.

تبصره ۳-۳: مدارك تحصيلات غيرحضوري در مقطع دكتري (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول نوامبر ۲۰۰۸ باشد) “غير قابل ارزشيابي” خواهد بود. همچنين حضور متقاضي (به استناد گذرنامه) در تاريخ مورد اشاره در گواهي شروع به تحصيل صادره از دانشگاه محل تحصيل الزامي است.

‌تبصره ۳-۴‌: دانشجويان‌ بورسيه‌ وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فناوري‌ به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ در گزينش‌هاي‌ علمي‌ مربوط‌ قبول‌ شده‌ و در طول‌ تحصيل‌ تحت‌ نظارت‌ علمي‌ اداره‌ كل‌ بورس‌ و اعزام‌ و نماينده‌ علمي‌ وزارت‌ متبوع‌ بوده‌اند ملزم‌ به‌ ارايه‌ مقاله‌ موضوع‌ بند ۳ نيستند.
منظور از نظارت‌ علمي، ارايه‌ گزارش‌ منظم‌ پيشرفت‌ علمي‌ شش‌ ماهه‌ به‌ نماينده‌ علمي‌ وزارت‌ متبوع‌ مستقر در سفارت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در مسكو یا اوکراین (شش‌ گزارش‌ در طول‌ دوره‌ تحصيل‌ دكترا) و تأييد دانشگاه محل خدمت است.

‌تبصره ۳-۵‌ : مدارك‌ موضوع‌ بندهاي‌ یک،دو و سه‌ صادره‌ از دانشگاه‌هايي‌ كه‌ نامشان‌ در فهرست‌ ذيل آورده‌ نشده‌ است‌ نيز به‌ شرط‌ آنكه‌ تاريخ‌ اتمام‌ تحصيلات‌ قبل‌ از ژانويه‌ ۲۰۰۲ ميلادي‌ باشد بر اساس‌ معيار مذكور در همان‌ بندها بررسي‌ و ارزشيابي‌ مي‌شوند.